Viết Hàm Sao Cho Tốt (P3)

TIếp theo P2

4. Coding convention

Trong một dự án thực tế, ngay cả bản thân chúng ta thường không nhớ rõ những thứ mình đã làm 1-2 tuần trước, chuyện này rất bình thường. Như vậy, trong team có nhiều người, làm sao có thể hiểu được một các dòng code được viết từ trước để có thể sửa chữa hay thêm tính năng?

Đọc tiếp