Giới thiệu

BeDev.info là một nhóm bạn bè làm việc tại các công ty phần mềm có tuổi đời và tuổi nghề khác nhau.

Chúng tôi hy vọng mang những kiến thức thu nhặt được trong nhiều năm làm việc cùng chia sẻ vói mọi người.